Boligtrivsel i Centrum
- en forbrugerorganisation på boligområdet  

 

   

Boligtrivsel i Centrum
Boligtrivsel i Centrum fungerede fra 1964 til 2005 som en forbrugerorganisation på boligområdet.
Boligtrivsel i Centrum blev dannet som et samarbejdsforum af en række kvindeforeninger og udgik fra Byggecentrum. I 60érnes byggeboom mente kvinderne, at der var brug for mere opmærksom på brugernes behov. Hvor var legepladserne til børnene ved de store boligblokke? Hvor var hensynet til de dårligt gående, ældre som handicappede? Boligtrivsel i Centrum dannede arbejdsudvalg og skabte debat og forslag til lovændringer om bedre forhold for de svageste brugere.

Legepladsudvalget og Børnesikkerhedsudvalget skabte debat om børns færden ude og hjemme. Ældreboligudvalget og Handicapudvalget arrangerede konferencer og udgav debathæfter om ældre og handicappedes forhold.

De Grønlandske Kvindeforeninger sørgede igennem Grønlandsudvalget for at debatten også kom til Grønland, hvor de arrangerede seminarer og debatdage om både tilgængelighed for handicappede, legepladser og de ældres boligforhold.

I 90érne fik arbejdet i Boligtrivsel i Centrum mere præg af projektarbejde, hvor nye ideer ikke kun blev debatteret, men også afprøvet. Således blev tankerne omkring ”Bofællesskab for Ældre” afprøvet i et pilotprojekt i samarbejde med 5 kommuner. Seniorbofællesskaber på lejebasis kunne i 1994 tælles på én hånd, men igennem de næste 5 år udviklede Boligtrivsel i Centrum en fremgangsmåde, hvor brugerne fik en væsentlig indflydelse på både byggeri og fællesskab. Boligtrivsel i Centrum blev fødselshjælper for over 60 seniorbofællesskaber over hele landet.

Derudover blev der gennemført pilotprojekter om ældre indvandreres boligforhold, om skurvogne for misbrugere, om taghaver og legepladser m.m. 

I 2002 – 2005 husede Boligtrivsel i Centrum en boligrådgivning for ældre i København, mens udviklingsprojektet ”Seniorboliger på landet” skaffede 30 nye velindrettede seniorboliger i 5 mindre landsbyer. 

Boligtrivsel i Centrum var igennem årene knyttet til By –og Boligministeriet (tidl. Bogligministeriet) med en årlig driftsbevilling. Ved By- og Boligministeriets nedlæggelse i 2001 mistede Boligtrivsel i Centrum en væsentlig del af sit økonomiske grundlag og alle driftsmidler skulle herefter hentes over projektmidler fra samarbejdspartnere, tipsmidler, fonde og legater. Det lykkedes i nogen grad, men i forbindelse med Boligtrivsel i Centrums 40 års konference i efteråret 2004 gennemførte ledelsen en analyse af organisationens samlede resultater og fremtidige muligheder for at arbejde for sit formål. Analysen viste at bestyrelse og medlemsforeninger, der for manges vedkommende havde været med fra organisationens start, havde grund til at være stolte over de resultater der var opnået. Mange af BiC´s mærkesager er nu er implementeret i samfundet. F.eks. er tilgængelighed for kørestolsbrugere, ligesom sikkerhed mod børneulykker nu krav der er indbygget i lovgivningen. Brugerinvolvering/høring 
i planlægning af boligbyggeri er blevet almindeligt og seniorbofællesskaber er nu et velkendt og positivt begreb i Danmark. 

Derudover er der i de sidste år oprettet videncentre både for ældre, handicappede og for økologisk byggeri. Selv om der stadig er mange opgaver som nu ikke bliver løst, måtte den positive analyse om opfyldelse af formålet sammenholdt med de fremtidige økonomiske vilkår, føre til en beslutning om at afvikle organisationen. Dette skulle ske i takt med færdiggørelse af de sidste opgaver og BiC afsluttede sit sidste projekt ”Seniorboliger på landet” i juni 2005. 

Da organisationen var enestående, men tidstypisk har Kvindehistorisk Samling i Århus ønsket at få Boligtrivsel i Centrums arkiver til deres samling.
 
Tak til alle der igennem Boligtrivsel i Centrums 40 årige virke har støttet med råd og dåd 
og ikke mindst med økonomi.

Seniorbofællesskaber
Der er stadig et stort behov for rådgivning om seniorbofællesskaber, hvorfor der henvises til:
BOF-Bofællesskabs rådgivning
   
Seniorboliger på landet
Boligtrivsel i Centrums sidste projekt var meget vellykket og er udførligt
beskrevet i publikationen ”Seniorboliger på landet ... hvorfor og hvordan”.
Publikationen er udsendt igennem Landsforeningen for Landsbysamfund i
Danmark og kan i øvrigt downloades fra: boligfonden

Boligrådgivningen for Ældre i København
Boligrådgivningen for ældre i København blev lukket pr. 31. april 2005 og der henvises til
Københavns Kommunes Borgerservice 70807060 eller klik her: borgerservice

Publikationer
Boligtrivsel i Centrums publikationer kan fra 1. oktober 2005 købes ved henvendelse til Omsorgsorganisationernes Samråd på www.os-samraad.dk

Årsberetning 2004: BiC - året der gik Pdf
Årsberetning 2003: BiC - året der gik  Pdf

Boligtrivsel i Centrums navn og logo er beskyttet i 10 år frem til den 30 juni 2015.